Zmiany w spółce – rodzaje wpisów do KRS

Zmiany w spółce, a w zasadzie w jej strukturze organizacyjnej mogą dotyczyć wielu aspektów np. zmiana zarządu, zmiana siedziby firmy, zastawienie udziałów. Podczas dokonywania wszelkich zmian w spółce warto wiedzieć, od jakiego momentu one obowiązują. Można wyróżnić dwa momenty obowiązywania zmian jakimi są: od chwili wpisu deklaratoryjnego lub od chwili wpisu konstytutywnego.

Zmiana obowiązująca od momentu wpisu deklaratoryjnego czyli od momentu jego dokonania np. zmiana składu zarządu spółki z o.o. ważna jest od momentu podjęcia w tej sprawie uchwały. Innymi przykładami zmian są np. powołanie prokurenta, zastawienie udziału czy zmiana danych adresowych członka zarządu.

Zmiana obowiązująca od chwili wpisu konstytutywnego czyli momentu jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek rejestracji zmiany wynika z przepisów prawa lub wiąże się ze zmianą umowy spółki, a każdą zmianę w umowie należy wpisać do KRS np. „Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru.” lub „Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru.”.

Przepisy Krajowego Rejestru Sądowego zakładają, że wpis zgłoszenia zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego powinien być wykonany w ciągu 7 dni od momentu zdarzenia bez względu czy ma on charakter deklaratoryjny czy konstytutywny.