Zmiana zarządu

Z różnych przyczyn mogą nastąpić zmiany w Zarządzie Spółki np. z powodu rezygnacji Prezesa czy jego odwołania z tej funkcji. Takie zmiany wymagają zgłoszenia ich w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiany członków zarządu najczęściej dokonuje się na Zgromadzeniu Wspólników i wówczas powstaje Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, który zawiera uchwały o odwołaniu i powołaniu członków zarządu. Od tego momentu (jeśli nie wskazano inaczej) nowy Prezes pełni tą funkcję i obowiązkiem nowego zarządu jest zaktualizować te dane w KRS.

W Krajowym Rejestrze Sądowym składa się odpowiednie dokumenty, zazwyczaj są to.:

  1. Druk KRS Z3.
  2. Formularz KRS ZK.
  3. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
  4. Oświadczenie członków zarządu o adresach do doręczeń.
  5. Listę osób uprawnionych do powoływania zarządu w spółce z ich adresami do doręczeń.

Opłata za dokonanie zmian w KRS wynosi łącznie 350zł. Ważne jest, aby składane dokumenty nie zawierały błędów i braków formalnych, gdyż Sąd zwróci wniosek i wezwie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.