Zmiana wspólnika w spółce

Wszystkie kluczowe zmiany, które zachodzą w spółce a dokładnie w strukturze organizacyjnej powinny być aktualizowane w dokumentacji oraz Krajowym Rejestrze Sądowym z zachowaniem ustawowych terminów i regulacji.

Zmiana wspólnika dotyczy ważnej kwestii a może do niej dojść podczas np.
– zbycia udziałów przez wspólnika
– objęcia nowo utworzonych udziałów (podwyższenie kapitału zakładowego),
– nabycia udziałów w np. drodze spadku,
– zajęcia i sprzedaży udziałów w postępowaniu egzekucyjnym,
– przejęcia lub umorzenia udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki.

Krokiem koniecznym przy zmianie wspólnika jest zgłoszenie zmiany składu wspólników zarządowi spółki w formie pisemnej, listem poleconym z kopią zawartej umowy. Zarząd ma obowiązek dokonania zmiany w księdze udziałów oraz sporządzenia nowej listy wspólników.

Obowiązkowym zadaniem spółki jest zgłoszenie zmiany wspólnika do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni na odpowiednim wniosku, jeśli wspólnik będzie posiadał więcej niż 10% udziałów lub poprzedni wspólnik zbył więcej niż 10% udziałów. W przypadku braku konieczności zgłoszenia zmiany do KRS zarząd powinien w KRS złożyć tylko wniosek o przyjęcie nowej listy wspólników. Sprawdź, kto powinien podpisać wnioski do KRS.