Zmiana jakich danych członka zarządu wymaga zgłoszenia do KRS?

W Krajowym Rejestrze Sądowym ujawnione są dane nie tylko samej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również jej wspólników. Przepisy prawa zobowiązują przedsiębiorców, aby dane podane w KRS były zawsze aktualne, zgodne ze stanem faktycznym – dotyczy to zarówno spółki, jak i danych członków zarządu.

W przypadku członków zarządu należy aktualizować i zgłaszać do KRS wszelkie zmiany: imiona, nazwiska, pesel, pełniona funkcja , funkcja w zarządzie, informacja o ewentualnym zawieszeniu i data zawieszenia, adres do doręczeń

W przypadku zmiany adresu do doręczeń nie trzeba składać dokumentów aktualizacyjnych, wystarczy tylko złożenie oświadczenia członka zarządu z aktualnym adresem do doręczeń.

Danych takich, jak: adresu zameldowania,  numer i seria dowodu osobistego czy paszportu nie trzeba wpisywać do KRS.