Zgłoszenie do KRS podwyższenia kapitału spółki

Zasadniczymi celami podwyższenia kapitału zakładowego jest podniesienie poziomu wiarygodności spółki, powiększenie jej rozmiarów i zwiększenie zdolności kredytowej. Nic więc dziwnego, że z czasem większość firm decyduje się na podjęcie tego kroku.

Jest to zadanie, które wymaga poczynienia odpowiednich formalności. Pierwszą z nich jest wprowadzenie zmian w umowie – jeżeli umowa nie przewiduje podwyższenia kapitału bez zmiany umowy, konieczne jest powzięcie uchwały wspólników w formie aktu notarialnego. Następnie należy podjąć ową uchwałę, objąć nowe udziały oraz wnieść wkłady na ich pokrycie. Ostatnią czynnością jaką trzeba podjąć jest zgłoszenie zmian do KRS. Bez poinformowania Krajowego Rejestru Sądowego o podwyższeniu kapitału, zmiany nie są skuteczne i nie można ich uznać za prawomocne.
Zgłoszenia należy dokonać na 7 dni od momentu powzięcia uchwały. Jeśli do 6 miesięcy zgłoszenie nie spłynie do sądu, ten odmówi podwyższenia kapitału. Do zgłoszenia wykorzystuje się formularz KRS Z3 oraz załącznik KES ZE. Dodatkowo należy załączyć:

– uchwałę zgromadzenia wspólników,
– oświadczenie o objęciu udziałów i ewentualnym przystąpieniu do spółki nowych wspólników,
– nowa lista wspólników wraz z informacją o podziale udziałów,
– jednolity tekst umowy spółki, jeśli wprowadzono zmiany.