Zgłaszanie zmian do KRS przez organizacje pozarządowe

Wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe wpisane do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców mają obowiązek zgłaszania koniecznych zmian do KRS.

Aktualizacja danych w KRS dotyczy najczęściej:

  1. Zmiany władz fundacji– należy złożyć odpowiedni formularz wraz z dokumentem potwierdzającym zmianę, może być to np. uchwała rady fundacji o wyborze członków zarządu.
  2. Zmiany władz stowarzyszenia– dokonuje się tego wypełniając formularze KRS-Z20 oraz KRS-ZK, dołączając przy tym:
  • protokół z walnego zgromadzenia członków wraz z listą obecności
  • uchwałę walnego zgromadzenia członków o wyborze/odwołaniu członków komisji rewizyjnej lub zarządu

3. Zmiany adresu lub siedziby organizacji– zgłasza się tę informację na podstawie formularza KRS-Z20 do KRS-u, do którego jednostka dotychczas należała.

Każdy wysyłany wniosek do KRS należy opatrzyć podpisami członków zarządu upoważnionych do reprezentacji organizacji oraz koniecznie trzeba zawrzeć w nim dowód uiszczenia opłaty.

Składanie wniosku o dokonanie zmian może odbywać się zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie tradycyjnej (papierowej).

Wniosek aktualizacyjny obowiązkowo musi zostać złożony w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zmian w organizacji. Taki sam czas ma sąd na rozpatrzenie zgłoszenia, podjęcie decyzji oraz wydane postanowienia.