Wykreślenie prokurenta z KRS

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest pełnomocnikiem spółki do prowadzenia jej spraw, podpisywania umów w jej imieniu oraz do reprezentacji. Prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa, które udzielane jest przez członków Zarządu i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie prokurenta z KRS może nastąpić na dwa sposoby.

Prokurenta w spółce z o.o. powołuje zarząd jednogłośną uchwałą, która musi zyskać zgodę wszystkich członków zarządu. Uprawnienia prokurenta są bardzo szerokie, porównywalne do uprawnień samego członka zarządu.

Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

Odwołanie prokurenta może nastąpić przez każdego z członków zarządu i może to być jednoosobowa decyzja, gdyż proces ten nie wymaga konieczności uzyskania zgody wszystkich członków Zarządu. Ważne, aby odwołanie było sporządzone na piśmie i dotarło do prokurenta. Warto dodatkowo zadbać o uzyskanie potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odwołaniu przez prokurenta.

Konieczne jest również złożenie do KRS wniosku o wykreślenie prokurenta w związku z jego odwołaniem w ciągu 7 dni. Czynność ta podlega opłacie sądowej i wynosi 350zł.

Wykreślenie prokurenta z KRS przez Sąd

Prokurentem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za niektóre przestępstwa (określone w  XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy). Jeśli prokurent został skazany już podczas trwania jego prokury to wygasa ona z mocy prawa, gdyż Sąd otrzymuje automatycznie z Krajowego rejestru Karnego informację o tym fakcie. Sąd sam może dokonać wykreślenia prokurenta z KRS, zarząd nie musi odwoływać prokury i składać wniosku do KSR o wykreślenie.