Wpis spółdzielni do KRS

Osoby chcące założyć własną spółdzielnie muszą liczyć się z tym, że musi ona zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Można tego dokonać listownie, elektronicznie oraz osobiście w sądzie.

Spółdzielnia – dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej ilości osób ze zmiennym składem osobowym oraz zmiennym funduszem udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność. Spółdzielnia ma również możliwość prowadzenia działalności społecznej oraz oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska.

Wpis do KRS każdorazowo następuje na podstawie wniosku, do którego należy dołączyć informacje takie, jak:
– druk KRS-WA (oddziały, terenowe jednostki organizacyjne)
– druk KRS-WH (sposób powstania podmiotu)
– druk KRS-WK (oddziały podmiotu)
– druk KRS-WM (przedmiot działalności)
– druk KRS-WL (prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni)
– statut spółdzielni
– protokół odnośnie wyboru zarządu i rady nadzorczej
– dowody uiszczenia opłat

Dokumenty należy złożyć w oryginalnych, bądź urzędowo poświadczonych odpisach/wyciągach. Jeśli wniosek zostanie zwrócony, w ciągu 7 dni od daty doręczenia może zostać ponownie złożony. Jeśli poprawiony wniosek nie zawiera już błędów i braków, skutek jest wywołany od daty pierwotnego złożenia.

Zachęcamy do kontaktu w razie ewentualnych pytań, bądź wątpliwości odnośnie tematu wpisania spółdzielni do KRS!