Wniosek o wpis zmian do KRS

Problem ze składaniem dokumentów do KRS celem wpisania zmian jest częstym problemem, z którym muszą zmierzyć się przedsiębiorcy. Bardzo często dostajemy pytania związane z terminem, w jakim należy złożyć wniosek.

Wniosek o wpis zmian do KRS powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego wpis. Zdarzeniem uzasadniającym dokonanie wpisu jest takie zdarzenie, którego skutkiem jest zmiana adresu spółki. Termin 7-dniowy do złożenia dokumentów do KRS należy liczyć od dnia następnego po dniu podjęcia uchwały o zmianie adresu.

Termin 7 dni liczy się zgodnie z k.c. Oznacza to, że kończy się on z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniu terminu. Jeśli koniec terminy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.