W jaki sposób zgłosić zmianę adresu do KRS?

Stowarzyszenie, które zmienia adres zgłasza tę informację do KRS-u na formularzu KRS-Z20.

Jeśli został zmieniony tylko adres w obrębie tej samej miejscowości informację tę zgłasza się wypełniając pole C.3 w formularzu. 

Jeśli została zmieniona siedziba np. stowarzyszenie z Wrocławia przenosi się do Warszawy, to oprócz wypełnienia pola C.3 dotyczącego zmiany danych adresowych należy wypełnić też pole C.5 dotyczące zmiany statutu, ponieważ informacja o siedzibie pojawia się w statucie stowarzyszenia. Po zmianie siedziby zgłoszenia dokonuje się do dotychczasowego KRS-u.

Formularze podpisują członkowie zarządu upoważnieni do reprezentacji. Do wniosku trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty.