Zmiana zarządu

Z różnych przyczyn mogą nastąpić zmiany w Zarządzie Spółki np. z powodu rezygnacji Prezesa czy jego odwołania z tej funkcji. Takie zmiany wymagają zgłoszenia ich w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany członków zarządu najczęściej dokonuje się na Zgromadzeniu Wspólników i wówczas powstaje Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, który zawiera uchwały o odwołaniu i powołaniu członków zarządu. Od […]

Czytaj więcej...

O jakich zmianach należy powiadomić Urząd Skarbowy?

Oprócz zgłoszenia wniosku o zmianę danych do Krajowego Rejestru Sądowego, należy również powiadomić Urząd Skarbowy, gdy zmienią się dane uzupełniające takie, jak: skrócona nazwa, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, inne dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe. Zaktualizowane dane podstawowe z KRS oraz dane […]

Czytaj więcej...

W jaki sposób zgłosić zmianę adresu do KRS?

Stowarzyszenie, które zmienia adres zgłasza tę informację do KRS-u na formularzu KRS-Z20. Jeśli został zmieniony tylko adres w obrębie tej samej miejscowości informację tę zgłasza się wypełniając pole C.3 w formularzu.  Jeśli została zmieniona siedziba np. stowarzyszenie z Wrocławia przenosi się do Warszawy, to oprócz wypełnienia pola C.3 dotyczącego zmiany danych adresowych należy wypełnić też […]

Czytaj więcej...

Wniosek o wpis zmian do KRS

Problem ze składaniem dokumentów do KRS celem wpisania zmian jest częstym problemem, z którym muszą zmierzyć się przedsiębiorcy. Bardzo często dostajemy pytania związane z terminem, w jakim należy złożyć wniosek. Wniosek o wpis zmian do KRS powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego wpis. Zdarzeniem uzasadniającym dokonanie wpisu […]

Czytaj więcej...