Sposoby reprezentacji spółek kapitałowych (kodeksowe)

Kodeks spółek handlowych 9art. 205 § 1 k.s.h. oraz z art. 373 § 1 k.s.h.) jasno określa, że jeżeli umowa nie zawiera żadnych zapisów w zakresie reprezentacji to do składania oświadczeń w imieniu spółki zobowiązanych jest dwóch członków zarządu. W takiej sytuacji mówimy o reprezentacji łącznej. Istnieje jeszcze możliwość reprezentacji jednego członka zarządu wraz z […]

Czytaj więcej...

Jak sprawdzić czy stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS?

Czym jest stowarzyszenie? Jak sprawdzić czy stowarzyszenie posiada wpis w KRS? Stowarzyszenie to dobrowolne zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków. Obowiązkowym etapem procedury rejestracji jest uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Istotnie należy zaznaczyć, […]

Czytaj więcej...

Księga protokołów w spółce z o.o.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 248 k.s.h) uchwały podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy wpisywać do księgi protokołów. Na co warto zwrócić uwagę prowadząc księgę protokołów? Istotnie należy zwrócić uwagę, że uchwały wpisany do księgi protokołów muszą być podpisane przez obecnych wspólników na Zgromadzeniu Wspólników. W wyjątkowych sytuacjach uchwały mogą […]

Czytaj więcej...

Zmiana jakich danych członka zarządu wymaga zgłoszenia do KRS?

W Krajowym Rejestrze Sądowym ujawnione są dane nie tylko samej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również jej wspólników. Przepisy prawa zobowiązują przedsiębiorców, aby dane podane w KRS były zawsze aktualne, zgodne ze stanem faktycznym – dotyczy to zarówno spółki, jak i danych członków zarządu. W przypadku członków zarządu należy aktualizować i zgłaszać do KRS wszelkie […]

Czytaj więcej...

Jak długo trwa zmiana danych spółki w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym prowadzonym przez wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Obecnie wszelkich spraw związanych z podmiotami wpisanymi do KRS można dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (składanie wniosków, pism, dokumentów, uzyskanie odpisów, sprawozdań). Krajowy Rejestr Sądowy składa się z: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych […]

Czytaj więcej...

Spółka z o.o. – dlaczego warto ją założyć?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona kapitałowych spółek handlowych. Istotnie należy zaznaczyć, że podmiot w tej formie prawnej może zostać utworzony przez jedną lub więcej osób w każdym dopuszczalnym prawnie celu. Uwaga! Spółka z o.o. nie może zostać utworzona przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Założycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być osoba fizyczna […]

Czytaj więcej...

Wycofanie wniosku w KRS

Wielu przedsiębiorców miało do czynienia z sytuacją, w której chcieli wycofać wniosek z KRS. Powodem jest np. niezałączenie wszystkich niezbędnych dokumentów (wtedy już wiadomo, że wniosek zostanie odrzucony). Czy można wycofać wniosek w KRS? W jaki sposób dopełnić formalności? Niezależnie od powodu złożenia wniosku do KRS istnieje możliwość cofnięcia wniosku. Warto zaznaczyć, że przeprowadzenie procedury […]

Czytaj więcej...

Jednolity tekst umowy spółki po zmianach w KRS

Podczas dokonywania zmiany w umowie spółki należy zwołać zgromadzenie wspólników i w obecności notariusza podjąć uchwałę, z której ten sporządzi protokół w formie notarialnej. Jak wygląda jednak kwestia jednolitego tekstu umowy spółki, jeśli chodzi o aktualizowanie danych w KRS? – już spieszymy z odpowiedzią. Zgodnie z przepisami prawa, do wniosku o zmian danych należy dołączyć […]

Czytaj więcej...

Polski Ład zmiana umowy spółki

Nowy Ład zmieniający system podatkowy w Polsce od stycznia 2022 roku wprowadza składkę zdrowotną dla m.in. członków zarządu, którzy pobierają wynagrodzenie ze spółki z tytułu uchwały o powołaniu. Płatnikiem składki zdrowotnej wynoszącej 9% będzie spółka, która zobowiązana zostanie do składania deklaracji w ZUS. W Kodeksie Spółek Handlowych jest artykuł numer 176, który pozwala na ominięcie […]

Czytaj więcej...

Katalog dokumentów w KRS

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym każdy ma prawo do przeglądania akt rejestrowych podmiotów figurujących w rejestrze. Wszelkie informacje przedstawione w rejestrze są jawne. Właściciel podmiotu odpowiada za zgodność informacji ze stanem rzeczywistym. Katalog dokumentów w KRS akty założycielskie, w szczególności umowy oraz statuty oraz uchwały o ich zmianie; teksty jednolite aktów założycielskich, […]

Czytaj więcej...