Polski Ład zmiana umowy spółki

Nowy Ład zmieniający system podatkowy w Polsce od stycznia 2022 roku wprowadza składkę zdrowotną dla m.in. członków zarządu, którzy pobierają wynagrodzenie ze spółki z tytułu uchwały o powołaniu. Płatnikiem składki zdrowotnej wynoszącej 9% będzie spółka, która zobowiązana zostanie do składania deklaracji w ZUS. W Kodeksie Spółek Handlowych jest artykuł numer 176, który pozwala na ominięcie […]

Czytaj więcej...

Czas trwania zmian w KRS

Wszelkie kluczowe zmiany, jakie mają miejsce np. w spółce z o.o. wymagają zgłoszenia ich do Krajowego Rejestru Sądowego, mowa tutaj o wpisach aktualizacyjnych. Po złożeniu w Sądzie odpowiedniego wniosku przedsiębiorca musi oczekiwać na akceptacje zmian lub odpowiedź organu. Sąd powinien rozpatrzeć wniosek złożony przez portal s24 w ciągu 1 dnia, a wniosek złożony za pomocą […]

Czytaj więcej...

Elektronizacja postępowań przed KRS

Wstępnie od 1 lipca 2021 roku wejdzie przepis odnośnie tego, aby podmioty podlegające wpisowi do KRS, były składane wyłącznie poprzez system teleinformatyczny. Docelowo złożenie wniosków w tradycyjnej formie papierowej, będzie po tej dacie już nieskuteczne. Planuje się też, aby od tej daty, elektroniczny dostęp do akt rejestrowych, stał się powszechny. Tak więc postępowania wszczęte po […]

Czytaj więcej...

Załączniki do wniosku KRS-X2

W poprzednim wpisie wspominaliśmy o tym, że ostatnim krokiem na drodze do wykreślenia spółki z KRS jest złożenie wniosku KRS-X2. Dokument ten sam w sobie nie jest jednak wystarczający, i wraz z nim musimy złożyć odpowiednie załączniki: – bilans likwidacyjny, – oświadczenie likwidatorów o zakończeniu procedury, – uchwała o wyznaczeniu miejsca przechowywania dokumentacji spółki i […]

Czytaj więcej...

Wniosek do KRS o wykreślenie spółki

Ostatnim dokumentem jaki właściciele spółek składają do KRS jest wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru. Czynność ta stanowi zazwyczaj ostatni etap przeprowadzanej wcześniej, złożonej procedury likwidacji spółki. Nim spółka zostanie jednak wykreślona konieczne jest podjęciem pewnych kroków. Pierwszym z nich jest podjęcie uchwały o wszczęciu likwidacji oraz powołanie likwidatorów. W dalszej kolejności o poczynionych działaniach […]

Czytaj więcej...

Kluczowe terminy związane ze zmianą danych w KRS

Zgłaszanie zmian danych do Krajowego Rejestru Sądowego jest obowiązkiem przedsiębiorców, którzy są w nim zarejestrowani. Zgłaszać należy zmiany dotyczące między innymi zmiany siedziby spółki, zmiany adresu korespondencyjnego, czy skrócenia nazwy działalności. Aby jednak obowiązek został należycie wykonany przestrzegać trzeba pewnych terminów.      1. Zgłoszenie zmian w firmie do KRS musi odbyć się w ciągu […]

Czytaj więcej...

Konsekwencje niezłożenia lub złożenia wniosku po terminie

Wniosek złożony po terminie zostanie przyjęty przez sąd, jednak istnieje ryzyko narażenia się na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec swoich kontrahentów. Kontrahent ma prawo uchylić się od wykonania zawartych z Twoją spółką umów. Może tak być np. w przypadku zgłoszenia zmian personalnych w składzie zarządu do KRS. W przypadku nieaktualnych danych personalnych osób uprawnionych do reprezentowania spółki […]

Czytaj więcej...