Upadłość konsumencka członka zarządu spółki

Upadłość konsumencka z definicji oznacza postępowanie celem którego jest całkowite oddłużenie osoby fizycznej (nieprowadzącej działalności), która na skutek działań lub niedbalstwa stała się niewypłacalna. Takie działanie pozwala osobie wrócić do obrotu gospodarczego bez problemów finansowych. Z czym wiąże się upadłość konsumencka członka zarządu spółki? Podczas postępowania upadłościowego dochodzi do umorzenia wszystkich zobowiązań finansowych osób fizycznych, […]

Czytaj więcej...

Aktualizacja po sprzedaży

O czym należy pamiętać dokonując sprzedaży udziałów spółki lub całego przedsiębiorstwa? Jak powinna przebiegać aktualizacja po sprzedaży spółki? Obowiązkowe czynności jakie należy przeprowadzić mogą dotyczyć samej spółki (jej zarządu), byłego wspólnika lub aktualnego wspólnika. Były wspólnik spółki po sprzedaży udziałów powinien pamiętać o sprawdzeniu czy podatek dochodowy występuje i ewentualnym jego zapłaceniu. Podstawę opodatkowania były […]

Czytaj więcej...

Zmiana jakich danych członka zarządu wymaga zgłoszenia do KRS?

W Krajowym Rejestrze Sądowym ujawnione są dane nie tylko samej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również jej wspólników. Przepisy prawa zobowiązują przedsiębiorców, aby dane podane w KRS były zawsze aktualne, zgodne ze stanem faktycznym – dotyczy to zarówno spółki, jak i danych członków zarządu. W przypadku członków zarządu należy aktualizować i zgłaszać do KRS wszelkie […]

Czytaj więcej...

Elektronizacja postępowań przed KRS

Wstępnie od 1 lipca 2021 roku wejdzie przepis odnośnie tego, aby podmioty podlegające wpisowi do KRS, były składane wyłącznie poprzez system teleinformatyczny. Docelowo złożenie wniosków w tradycyjnej formie papierowej, będzie po tej dacie już nieskuteczne. Planuje się też, aby od tej daty, elektroniczny dostęp do akt rejestrowych, stał się powszechny. Tak więc postępowania wszczęte po […]

Czytaj więcej...

Wykreślenie danych członka zarządu z KRS po terminie

Po odwołaniu, bądź po rezygnacji, każdy członek zarządu spółki kapitałowej traci uprawnienia do reprezentowania jej. Wiążę się to z tym, iż nie ma możliwości uczestniczenia w złożeniu wniosku o ujawnienie w KRS informacji o wygaśnięciu jego mandatu w zarządzie. To z kolei stanowi nie lada ryzyko zarówno dla odwołanego wspólnika, jak i całej spółki. Jednak […]

Czytaj więcej...

Prosta spółka akcyjna a zmiany w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy już od kilku lat przygotowuje się na wejście w życie nowego rodzaju spółki. Prosta spółka akcyjna ma się pojawić już 1 marca 2021 roku i według założeń być niemalże w pełni zelektronizowanym podmiotem. W związku z nadejściem innowacyjnej spółki, postępowania w KRS od jej pojawienia mają stać się w pełni zinformatyzowane. Dotyczy […]

Czytaj więcej...

Sposób aktualizacji danych

System, który pozwala na założenie spółek przez internet bardzo przyspieszył proces zakładania firmy i usprawnił pracę urzędów. Po kilku zmianach wprowadzono także możliwość aktualizacji danych spółki poprzez właśnie złożenie odpowiednich dokumentów za pomogą tego systemu. Obecnie zmian można dokonać składając wniosek w wybrany sposób: – listownie, – elektronicznie (portal s24 lub portalu PDI), – w […]

Czytaj więcej...

Kiedy należy dokonać aktualizacji danych KRS?

Zgłaszanie zmian dotyczących spółki jest obowiązkiem prowadzących działalność przedsiębiorców. Dokonywanie aktualizacji danych w KRS dla każdej spółki konieczne jest przy: zmianie nazwy lub firmy pod którą działa zmianie formy prawnej zmianie siedziby i adresu spółki zmianie NIP zmianie oznaczenia wspólników Dodatkowo do KRS zgłosić należy zmiany dotyczące strony internetowej, jeżeli spółka ją posiada: adres strony […]

Czytaj więcej...

Niezgłoszenie zmian do KRS w terminie

Według ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązuje zasada, zgodnie z którą podmioty zobowiązane są do zgłaszania wszelkich istotnych zmian, w terminie do 7 dni od ich zaistnienia. Zgłaszanie zmian do KRS leży w obowiązkach zarządu spółki, a w przypadku zaniechania tego obowiązku ponoszą oni odpowiednie konsekwencje. Przedsiębiorcy, którzy nie aktualizują danych narażają się na przykre […]

Czytaj więcej...