Papierowy wniosek o zmianę danych spółki w KRS

W celu zgłoszenia adresu lub siedziby do KRS należy wypełnić druk KRS Z3 oraz załączyć do niego następujące dokumenty w oryginałach:

  • przy zmianie adresu – uchwałę zarządu o zmianie adresu w formie pisemnej,
  • przy zmianie siedziby: uchwałę wspólników o zmianie umowy spółki zaprotokołowaną przez notariusza, uchwałę zarządu o zmianie adresu w formie pisemnej – tekst jednolity umowy spółki.

Zgłoszenie zmian do KRS powinno być dokonane w terminie 7 dni od podjęcia uchwały. Niezachowanie tego terminu nie będzie skutkowało bezskutecznością zmiany. Opóźnienia mogą jednak skutkować wszczęciem postępowania przymuszającego i nałożeniem grzywny. Maksymalny termin na złożenie wniosku o zmianę siedziby wynosi natomiast 6 miesięcy, po terminie uchwała traci moc.

Wniosek o zmianę składamy do dotychczasowego sądu rejestrowego, nawet jeśli w wyniku zmiany siedziby zmianie uległa właściwość sądu. Po wpisie dotychczasowy sąd przekaże akta spółki “nowemu” sądowi.