Niezgłoszenie zmian do KRS w terminie

Według ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązuje zasada, zgodnie z którą podmioty zobowiązane są do zgłaszania wszelkich istotnych zmian, w terminie do 7 dni od ich zaistnienia.

Zgłaszanie zmian do KRS leży w obowiązkach zarządu spółki, a w przypadku zaniechania tego obowiązku ponoszą oni odpowiednie konsekwencje.

Przedsiębiorcy, którzy nie aktualizują danych narażają się na przykre następstwa, na przykład:

  • poprzez niezgłoszenie elektronicznej rejestracji spółki lub dokonania zmian w umowie spółki w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmiany umowy spółki
  • poprzez niezgłoszenie zmian do KRS w terminie 7 dni od ich zaistnienia, które może skutkować wszczęciem postępowania przymuszającego, z możliwością stosowania wielokrotnie nakładanej grzywny

Odpowiedzialność za nieaktualne dane ponoszone są także, jeśli zgłoszone do rejestru KRS dane o firmie są nieprawdziwe lub nie zostały zgłoszone, pomimo obowiązku wpisu do rejestru w wyznaczonym terminie, przez co wyrządziły szkodę osobie trzeciej.

W przypadku, gdy szkoda nastąpiła z powodu siły wyższej lub wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, przedsiębiorca nie powinien być pociągnięty do odpowiedzialności.