Majątek spółki po wykreśleniu z rejestru KRS

Co dzieje się z majątkiem spółki z o.o. po wykreśleniu z rejestru KRS?

Wykreślenie spółki z o.o. z KRS musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego, którego celem jest zamknięcie spółki. Poprzez pojęcie „zamknięcia spółki” rozumiemy zamknięcie jej bieżących interesów, ściągnięcie wierzytelności, spłata zobowiązań oraz upłynnienie majątku.

Zdarza się sytuacja, że po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego okazuje się, że majątek nie należy do żadnego wspólnika. Dodatkowo żaden wspólnik nie chce się zająć składnikiem majątku. Co w takiej sytuacji?

Zgodnie z art. 25e u.k.r.s.:

Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie, bez względu na przyczynę wykreślenia, którym nie rozporządził przed wykreśleniem właściwy organ, z chwilą wykreślenia z Rejestru.

Oznacza to, że na Skarb Państwa przechodzi majątek nie tylko podmiotu wykreślonego na podstawie art. 25a u.k.r.s., ale i majątek, który nie został podzielony przez wspólników spółki po zakończeniu likwidacji.