Które jednostki zgłaszają zmiany do KRS?

Spółki, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, zobowiązane są do zgłaszania zmian dotyczących przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności. Jest to obowiązek, który wykonują odpowiednie jednostki i w odpowiednim czasie.

Spółka zarejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych lub brakiem ich aktualizacji szkodę.
Obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców mają:
– spółki jawne
– spółki partnerskie
– spółki akcyjne
– spółki komandytowe
– spółki europejskie
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
– spółki komandytowo-akcyjne
– europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
– oddziału przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP
Spółki wpisane do rejestru muszą przestrzegać obowiązku aktualizacji danych w określonym terminie. W przypadku niewykonania zgłoszenia grozi im za to odpowiedzialność karna. W przypadku osobowych spółek handlowych, odpowiedzialność ponoszą solidarnie ze spółką, osoby odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.