Księga protokołów w spółce z o.o.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 248 k.s.h) uchwały podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy wpisywać do księgi protokołów. Na co warto zwrócić uwagę prowadząc księgę protokołów?

Istotnie należy zwrócić uwagę, że uchwały wpisany do księgi protokołów muszą być podpisane przez obecnych wspólników na Zgromadzeniu Wspólników. W wyjątkowych sytuacjach uchwały mogą zostać podpisane tylko przez przewodniczącego oraz osobę sporządzającą protokół.

Protokół powinien zawierać:

  • stwierdzenie o prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników;
  • zdolność zwołanego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał;
  • powzięte uchwały;
  • liczbę głosów oddanych na każdą z uchwał;
  • zgłoszenie sprzeciwy wspólników;
  • listę obecności z podpisami uczestników;

Celem prowadzenia Księgi protokołów jest dostarczenie Zarządowi spółki informacji jakie uchwały należy wykonać.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z „prawem do informacji” wspólnicy spółki uprawnieni są do przeglądania informacji zawartych w Księdze protokołów.

O formie prowadzenia Księgi protokołów decyduje Zarząd spółki.