Kogo wpisuje się do rejestru przedsiębiorców w KRS?

Rejestr Przedsiębiorców stanowi jedną z trzech części Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zajmuje się on w głównej mierze funkcją legalizacyjną oraz informacyjną, aczkolwiek wszelkie informacje w nim zawarte są co do zasady obejmowane domniemaniem prawdziwości. Ważną informacją jest również to, iż nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonania wpisu w KRS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w rejestrze przedsiębiorców, który wchodzi w skład rejestrów KRS, wpisane muszą zostać podmioty takie, jak:
– spółki jawne,
– spółki partnerskie,
– spółki komandytowe,
– spółki akcyjne,
– spółki komandytowo-akcyjne,
– spółki z o.o.,
– spółki europejskie,
– przedsiębiorstwa państwowe,
– przedsiębiorstwa zagraniczne,
– jednostki badawczo-rozwojowe,
– towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
– towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
– oddziały przedsiębiorstw zagranicznych, które działają w Polsce,
– europejskie zgrupowania interesów gospodarczych.

Poza tym, co zostało napisane powyżej do Rejestru Przedsiębiorców KRS wpisane zostaną również inne osoby prawne jeśli wykonują działalność gospodarczą i nie podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, a także publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Rejestr ten nie obejmuje osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, ponieważ zostały one objęte wpisem do CEiDG, który jest prowadzony przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.