Katalog dokumentów w KRS

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym każdy ma prawo do przeglądania akt rejestrowych podmiotów figurujących w rejestrze. Wszelkie informacje przedstawione w rejestrze są jawne. Właściciel podmiotu odpowiada za zgodność informacji ze stanem rzeczywistym.

Katalog dokumentów w KRS

  • akty założycielskie, w szczególności umowy oraz statuty oraz uchwały o ich zmianie;
  • teksty jednolite aktów założycielskich, umów oraz statutów,
  • uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały jednoczesnej zmiany umowy lub statutu;
  • uchwały o powołaniu i odwołaniu członków organów spółek;
  • roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, odpisy uchwał o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych i podziale zysku lub pokryciu straty, a także opinie biegłych rewidentów i sprawozdania z działalności jednostek, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych;
  • dokumenty dotyczące zawiązania i zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, podpisane elektronicznie i sporządzone w systemie teleinformatycznym do obsługi zawiązania takiej spółki.

Istnieje możliwość pobrania dokumentów w obowiązującego elektronicznego systemu KRS. Bez wychodzenia z domu, online.

 

Przeczytaj również: Dane z KRS, a RODO