Jak wyrejestrować spółkę z KRS?

W okresie trwającej pandemii wielu przedsiębiorców zmuszonych jest do zakończenia prowadzenia działalności spółki i przeprowadzenia procedury likwidacyjnej. Jak wyrejestrować spółkę z KRS? Jakich formalności należy dopełnić, aby zakończyć byt prawny podmiotu?

Podstawowym krokiem jest wszczęcie postępowania likwidacyjnego, który ma na celu zakończenie bieżących interesów spółki, spłatę zobowiązań, ściągnięcie wierzytelności oraz upłynnienie majątku.

W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji podmiotu nazwa powinna występować z dopiskiem „w likwidacji”, aby każdy miał świadomość, że dana spółka zostanie zlikwidowana.

Jednym z obowiązków jest również podjęcie uchwały o powołaniu likwidatorów, którymi mogą być wspólnicy, członkowie zarządu lub osoby spoza spółki. Jeżeli spółka jest likwidowana decyzją sądu, to może on wyznaczyć likwidatorów.
Obowiązkiem likwidatorów spółki jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji w terminie 15 dni od momentu powstania przyczyny ogłoszenia likwidacji.
Likwidatorzy zobowiązani są również do poinformowania wierzycieli spółki o jej likwidacji.

Wniosek o wyrejestrowanie spółki z KRS należy złożyć w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały o likwidacji. Wraz z wnioskiem należy złożyć wymagane załączniki oraz dowód dokonania wpłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.