Informacje o długach przedsiębiorcy w KRS

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym istnieje możliwość zamieszczenia w rejestrze przedsiębiorców informacji o wierzytelności. Dane może zgłosić wierzyciel informując o wierzytelności przysługującej wobec dłużnika wpisanego do rejestru przedsiębiorców. Należy zwrócić uwagę na konieczność posiadania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi – wymóg złożenia wniosku o wpis należności do KRS.

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość zgłaszania w KRS danych o umorzonych z powodu bezskuteczności egzekucjach prowadzonych przeciwko przedsiębiorcy.

Powyższe dane zamieszcza się w dziale czwartym rejestru przedsiębiorców.

Warto zaznaczyć, że łączna wysokość należności albo wierzytelności wpisywanej do KRS w ramach jednego postępowania nie może być niższa niż 2.000 zł. Dopuszczalne jest więc wpisanie należności na kwoty niższe od 2.000 zł, ale pod warunkiem, że ich suma wynikająca z kilku tytułów dołączonych do wniosku co najmniej opiewa na tę kwotę.

Do wykreślenia powyższych informacji z KRS potrzebne jest właściwe orzeczenie sądu albo oświadczenie dłużnika i wierzyciela.