Elektronizacja postępowań przed KRS

Wstępnie od 1 lipca 2021 roku wejdzie przepis odnośnie tego, aby podmioty podlegające wpisowi do KRS, były składane wyłącznie poprzez system teleinformatyczny. Docelowo złożenie wniosków w tradycyjnej formie papierowej, będzie po tej dacie już nieskuteczne. Planuje się też, aby od tej daty, elektroniczny dostęp do akt rejestrowych, stał się powszechny.

Tak więc postępowania wszczęte po dacie 1 lipca 2021 roku będą prowadzone wyłącznie w sposób elektroniczny, a więc zarówno wnioski do KRS, jak i dołączone do nich załączniki, będą musiały zostać przesłane online. Razem z wnioskiem, który złożony zostanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, także pisma takie, jak np. apelacja, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza – muszą być złożone w ten sam sposób. Ta sama sytuacja pojawia się w sytuacji prowadzenia korespondencji pomiędzy wnioskodawcą, a sądem rejestrowym.

Jedynym wyjątkiem od powyżej opisanej zmiany, będzie przeprowadzenie procedury rejestracji, bądź zgłaszania zmian przez:
– stowarzyszenia,
– fundacje,
– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
– organizacje społeczne oraz zawodowy.

Owym podmiotom będzie przysługiwała jeszcze możliwość zgłaszania wniosków w sposób tradycyjny do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dokumenty, które będą stanowiły podstawę dokonania wpisu do KRS, będące załącznikiem do wniosku o wpis do KRS, będą musiały zostać poświadczone elektronicznie przez notariusza, radcę prawnego, bądź adwokata, który występuje w danej sprawie.

UWAGA!
Od 1 lipca 2021 roku wszelkie akta rejestrowe dla przedsiębiorców będą prowadzone wyłącznie w sposób elektroniczny, a wszelkiego rodzaju dokumenty generowane w postaci papierowej, będą dołączane do papierowego zbioru dokumentów. Możliwość wglądu do elektronicznych akt rejestrowych, będzie posiadał każdy z dostępem do Internetu. Celem tego działania jest znaczne uproszczenie procedur związanych z aktami rejestrowymi.