Dostosowanie kodu PKD do tarczy 6.0

Czy dostosowanie kodu PKD do tarczy 6.0 jest konieczne dla niektórych branż? Kto otrzyma wsparcie w ramach tarczy 6.0?

Pod koniec 2020 roku zostały uchwalone zasady wsparcia dla branż, które w największym stopniu zostały dotknięte epidemią COVID-19. W dużym stopniu został rozszerzony zakres kodów PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia.

Kto może otrzymać wsparcie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników?

O pomoc w ramach tarczy 6.0 może ubiegać się przedsiębiorca:
– który na dzień 30 września 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Przedsiębiorcy mają możliwość dokonania szybkiej aktualizacji kodów przeważających w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dodatkowo przedsiębiorcy muszą spełnić warunki określone w Ustawie dotyczącej działań antykryzysowych.