Czym jest rejestr przedsiębiorców?

Za informacje zawarte w KRS odpowiadają wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Z racji tego, że informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym są publiczne istotne jest, aby były zgodne z prawdą oraz przygotowane w sposób rzetelny.

Jednym z rejestrów KRS jest rejestr przedsiębiorców.

Rejestr przedsiębiorców zawiera informacje na temat:

1) SPÓŁEK
– jawne,
– europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
– partnerskie,
– spółki komandytowe,
– komandytowo-akcyjne,
– z o.o.,
– akcyjne,
– europejskie.

2) INNYCH PODMIOTÓW:
– spółdzielnie,
– przedsiębiorstwa państwowe,
– jednostki badawczo-rozwojowe,
– przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane „przedsiębiorcami zagranicznymi”,
– towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
– oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP,
– główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
– inne osoby prawne oraz podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli wykonują działalność gospodarczą – z wyjątkiem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego.

Właściciele wyżej wymienionych podmiotów zobowiązani są do aktualizacji danych w KRS, ponieważ korzystają z niego inwestorzy oraz kontrahenci. Odpis można pobrać w sposób elektroniczny.