Aktualizacja danych spółki jawnej w KRS

Spółki jawne to jedna z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Jednym z obowiązków, które nałożone są na spółki jawne, jest aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

W tym artykule omówimy, jakie dane należy aktualizować oraz jak to zrobić.

 

 

 

Czym jest rejestr KRS?

KRS to centralny rejestr prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który zawiera informacje na temat spółek, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów prawa cywilnego. Zgodnie z ustawą o KRS, spółki jawne są obowiązane do zgłaszania wszelkich zmian w swoich danych.

Jakie zmiany należy aktualizować w spółce jawnej?

W przypadku spółki jawnej, do aktualizacji danych należą między innymi:
▪ Zmiana nazwy spółki – w przypadku zmiany nazwy spółki, spółka jest zobowiązana do zgłoszenia takiej zmiany w KRS.
▪ Zmiana siedziby spółki – w przypadku zmiany siedziby spółki, spółka musi dokonać zmiany w KRS.
▪ Zmiana reprezentacji spółki – jeśli zmienią się osoby reprezentujące spółkę, spółka musi dokonać aktualizacji danych w KRS.
▪ Zmiana składu osobowego – w przypadku zmiany składu osobowego spółki, spółka jest zobowiązana do aktualizacji danych w KRS.
▪ Zmiana celu działalności spółki – jeśli zmieni się cel działalności spółki, spółka musi dokonać aktualizacji danych w KRS.

Masz pytania?

 

Jak dokonać zmian spółki jawnej w KRS?

Aby dokonać aktualizacji danych w KRS, należy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek taki może zostać złożony przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki, czyli jej członków lub prokurentów. Wniosek można złożyć bezpośrednio w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki lub za pośrednictwem platformy e-KRS.

Wniosek o aktualizację danych spółki jawnej w KRS powinien zawierać między innymi:
▪ nazwę i siedzibę spółki,
▪ numer KRS spółki,
▪ informację o zmianie,
▪ informację o aktualnym stanie prawnym,
▪ podpis osoby uprawnionej do reprezentacji spółki.
Po złożeniu wniosku i opłaceniu stosownej opłaty sąd dokonuje wpisu zmian do KRS. Wpis taki staje się skuteczny od dnia, w którym został dokonany.

Wniosek o aktualizację danych spółki jawnej w KRS jest obowiązkowy. W przypadku braku dokonania takiej aktualizacji, spółka może zostać ukarana grzywną lub inną sankcją.

Przeczytaj także: